r3solarcell.co.th

โซล่าเซลล์ สามารถเปลี่ยนพลังงาน แสงของดวงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ จะเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งนำไปเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ เพื่อนำมาใช้ในภายหลัง

บริษัท อาร์3 โซล่าเซลล์ จำกัด เกิดจากวิสัยทัศน์ของคุณพ่อที่มองเห็นความขาดแคลนพลังงานในอนาคต ซึ่งก็มองเห็นตรงกันกับลูกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ และทักษะความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา พัฒนา สร้างธุรกิจ ให้มั่นคงและยั่งยืน เราไม่ได้จำหน่ายแค่พลังงานทดแทน แต่เรายังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไป.